Home Screen Link

LITIGIOUS

Random Word!

LITIGIOUS is an English word with 9 letters, see more words with 9 letters

Nearby Words

litigators : litigious : litigiously

Words that rhyme with litigious

lituuses latigos latigoes lituus loutish ulitises litotes iolites lutites lithiasis

Suffixes of litigious

itigious tigious igious gious ious ous us

Prefixes of litigious

litigiou litigio litigi litig liti lit li

Words that start with litigious

litigious
litigiously
litigiousness
litigiousnesses

Digrams (Letter Pairs) in litigious

gi ig io it li ou ti us

Anagrams of 'litigious'

Words containing the word LITIGIOUS